BRAVO STUDENT

Bravo Student je podprojekat u okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, koji je nastao sa idejom da se senzibiliraju župni Caritasi u vezi sa pružanjem pomoći studentima. U Srbiji živi veliki broj mladih ljudi, koji žele da studiraju, ali njihovi roditelji nisu u mogućnosti da im obezbede potrebna sredstva za studije. Razlozi za to su brojni, bilo da su u pitanju studenti iz socijalno – ugroženih porodica, porodice sa više dece, deca samohranih roditelja, deca čiji roditelji imaju mala primanja ili nemaju nikakva primanja, kao i  brojni drugi razlozi. Smatramo da je ovo jedna od važnih potreba i da Caritas u Srbiji može i treba da pomogne studentima. Želimo da u našim župnim zajednicama počnemo razmišljati o ovoj potrebi tokom Korizme 2019. godine i da potaknemo naše župne Caritase da organizuju karitativne akcije sa ciljem da se pomogne studentima.

Pomoć studentima je svakako jedna od potreba, na koju želimo skrenuti pažnju župnim Caritasima. Svaki student tokom svake godine studija ima brojne troškove, kao što su: troškovi za stanovanje, ishranu, gradski prevoz, nabavku knjiga, skripti i pribora za rad. Cilj je da se kroz ovaj projekat pruži pomoć za najosnovnije potrebe: stanovanje, ishranu i prevoz i da se na taj način olakša studentu i njegovoj porodici tokom perioda studiranja.

Za ostvarivanje prava na pomoć ima svaki student bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost ukoliko ispunjava neke od sledećih uslova:

  • da je student upisao redovne osnovne studije
  • da potiče iz socijalno ugrožene porodice
  • da je dete samohranih roditelja
  • da dolazi iz porodice koja ima troje ili više dece
  • da je dete čiji roditelji nemaju stalna mesečna primanja
  • da je dete čiji su roditelji primaoci novčane socijalne pomoći
  • da je dete roditelja čija su mesečna primanja mala ili nedovoljna.

Pomoć studentu može pružiti svaka župa, bilo seoska, bilo gradska župa. Ukoliko jedna župa ne može izdvojiti potrebna sredstva za jednog studenta, može se udružiti sa susednom župom i zajedničkim sredstvima pomoći jednom studentu. Ukoliko župa ima kandidata, a nema sredstava da podrži studenta, može da kontaktira druge župe ili da se obrati svom dijecezanskom Caritasu, koji bi onda koordinirao koji župni Caritas bi mogao da pruži pomoć tom kandidatu.

Župe koje se nalaze u gradovima, sedištima fakulteta i viših škola, a koje imaju mogućnost da podrže studente, potrebno je da o tome obaveste svoj dijecezanski Caritas, koji će tu informaciju proslediti župama, posebno onima, koje nisu u mogućnosti da prikupe potrebna sredstva za stipendiranje jednog studenta.

Želja nam je da kroz ovaj projekat, osim pružanja pomoći siromašnim studentima, potaknemo i svest svih vernika o kršćanskoj dobrotvornosti, kao bitnoj dimenziji kršćanske vere i života.