Cilj projekta “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“ jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

U dosadašnjem periodu realizacije projekta, Caritas Srbije je projektne aktivnosti realizovao u Čačku, Ivanjici, Trsteniku i Aleksandrovcu, budući da su ova mesta prepoznata kao lokaliteti sa povišenim rizikom od prirodnih katastrofa. U ovim opštinama, oformljene su radne grupe koje čine predstavnici Caritasa, lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća i drugih relevantnih institucija i organizacija. Nakon što su  potpisani Memorandumi o saradnji, radne grupe u ovim mestima su održale nekoliko radnih sastanaka na kojima su, između ostalog urađene samoprocena i analiza samoprocene, a održani su i treninzi za trenere o lokalnom upravljanju rizicima. Radionice o lokalnom upravljanju rizicima su realizovane u mesnim zajednicama koje su radne grupe odredile kao najranjivije.

U nastavku projekta ove lokalne zajednice će biti u prilici da konkurišu za grantove i realizuju male projekte u cilju jačanja otpornosti lokalnih zajednica na prirodne katastrofe. Takođe, u planu su i izvođenja pokaznih vežbi i simulacija prirodnih  katastrofa, vežbi evakuacije stanovništva, kao i sprovođenje kampanje podizanja svesti lokalnog stanovništva o značaju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.

KLjUČNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv: Projekat za povećanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti (PREPS) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji
Zemlje implementacije: Bosna i Hercegovina i Srbija
Donator: Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID)
Partner u implementaciji: Catholic Relief Services (CRS)
Realizatori projekta: Caritas Srbija i Čovekoljublje
Oblast rada: Smanjenje rizika od katastrofa (DRR) Trajanje oktobar 2020. – septembar 2022
Lokacija: 14 opština u BiH i Srbiji:
BiH: Doboj, Domaljevac – Šamac, Jablanica, Šamac, Zavidovići i Žepče.
Srbija: Aleksandrovac, Čačak, Ivanjica, Trstenik (Caritas Srbija)
Krupanj, Lučani, Mionica, Kraljevo (Čovekoljublje)

Učesnici:
Direktno: 3.110 ljudi
Indirektno: 552.148 ljudi
Partneri u BiH: Federalna i kantonalna uprava civilne zaštite, Uprava civilne zaštite Republike Srpske, opštinske jedinice civilne zaštite i Crveni krst.
Partneri u Srbiji: Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Republički hidrometeorološki zavod Srbije
(RHMZ)

CILjEVI

Projekat za povećanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti (PREPS) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji biće implementiran u 14 opština kako bi se ojačali kapaciteti za pripravnost i ublažavanje katastrofa i smanjila osetljivost na prirodne katastrofe. PREPS će ciljati opštine koje su u opasnosti od katastrofe, ali imaju niske kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa (DRR).

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.

Vesti o projektu