Cilj projekta jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta koji se realizuje u 16 opština/gradova u Srbiji (10) i BiH (6) u kojima postoji povišen rizik od nastanka prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji realiuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje. Caritas Srbije projektne aktivnosti realizuje u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu, Prokuplju i Čačku koji je bio jedna od projektnih lokacija i u prvoj fazi, zajedno sa Ivanjicom, Trstenikom i  Aleksandrovcem.

Rezultati ostvareni tokom prve faze projekta:

  • lokalne samouprave i mesne zajednice su učestvovale na nizu stručnih obuka iz oblasti smanjenja rizika od prirodnih katastrofa, od kojih su posebno značajne obuke poverenika i zamenika poverenika
  • oformljene su, osnažene i/ili opremljene jedinice civilne zaštite opšte namene,
    realizovane su pokazne/simulacione vežbe zaštite i spasavanja u slučajevima različitih prirodnih katastrofa,
  • izrađeni su i usvojeni planski dokumenti kojima se normativno utvrđuju pravila i procedure lokalnih samouprava u procesima prevencije i reagovanja u slučajevima prirodnih katastrofa (Planovi evakuacije i Podsetnici za rad poverenika civilne zaštite)
  • dodeljeni su mali grantovi (bespovratna finansijska sredstvaza realizaciju konkretnih aktivnosti) koji su unapredili kapacitete zajednica za adekvatniji odgovor na potrebe stanovništva u procesu prevencije prirodnih katastrofa. Shodno svojim potrebama, lokalne samouprave su grantove raspodelile na: nabavku opreme za jedinice civilne zaštite, nabavku radio stanica i uspostavljanje radio veza, čišćenje i uređenje vodotokova, sanaciju divljih deponija, nabavku kontejnera i rekultivaciju terena, ozelenjavanje…
  • kreirani su i distribuirani eduktivni materijali, Vodič za ponašanje u vanrednim situacijama, flajeri – planovi evakuacije za svaku mesnu zajednicu…

Pre i posle čišćenja kanala      

Postavljene su radio veze u Ivanjici     Pre i posle čišćenja kanala

Zahvaljujući postignutim rezultatima,  značaj projekta PREPS prepoznat je od strane svih relevantnih činioca. Na osnovu dosadašnjih iskustava, ostvarene saradnje i spremnosti lokalnih insititucija i organizacija da daju svoj doprinos, uvereni smo da će druga faza projekta biti još uspešnija i da ćemo zajedničkim snagama naše zajednice učiniti bezbednijim i spremnijim za delovanje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a

Vesti o projektu

  • Predavači i učesnici treninga

Mediji i vanredne situacije

09.11.2023.|0 Comments

Značaj medija u blagovremenom širenju proverenih i relevantnih informacija u slučaju nastanka prirodnih katastrofa je neprocenjiv. Međutim, mediji mogu i moraju imati značajniju ulogu u prevenciji nastajanja prirodnih katastrofa i smanjivanju njihovih posledica. Upravo [...]

  • Logotip prrojekta sa logotipima donatora

Rezultati ostvareni na projektu PREPS

31.01.2023.|0 Comments

Projekat Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS uspešno je priveden kraju. Cilj projekta bilo je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizovao [...]