Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva

Projekat Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva ima za cilj razvoj i jačanje Caritasove mreže u Srbiji. Ovaj projekat traje dugi niz godina kroz različite faze. Sam sadržaj projekta ima nekoliko segmenata:

1. Animacija i edukacija sveštenika

U okviru ovog segmenta, svaki Nad/biskup imenovao je sveštenika animatora u svojoj dijecezi, sa ciljem da priprema prigodan program i organizuje susrete, kako bi se podigla svest sveštenika o potrebi rada sa volonterima, kroz prezentacije na koronama, posete župama i razgovore. Pored toga, Caritas Srbije organizuje edukacije za sveštenike po dijecezama, sa ciljem razvoja novih župskih Caritasa i jačanja već postojećih župskih Caritasa.

2. Aktiviranje novih župskih Caritasa

Ovaj segment uključuje edukaciju volontera, sa ciljem da znaju kako da priđu ljudima u konkretnim situacijama, edukaciju korisnika za samopomoć i nastavak akcija za smanjenje siromaštva.

3. Godišnji susreti volontera i zaposlenih u Caritasu na dijecezanskom i nacionalnom nivou

Jednom godišnje organizuje se susret volontera na nivou svake biskupije i jedan nacionalni susret.

4. Nedelja Caritasa – Svetski dan siromašnih i promocija solidarnosti 

Svake godine planiraju se kampanje za Nedelju Caritasa, koja se u Srbiji obeležava na Svetski dan siromašnih, odnosno dve nedelje pre početka Adventa i po mogućnosti tokom Korizme i Adventa, kao i aktivnosti u cilju promocije solidarnosti u školama i tokom veronauka.