SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe – 2nd phase

(Podrška organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni standarda EU u Jugoistočnoj Europi – 2. faza)

Nakon uspešno realizovane prve faze projekta SOCIETIES (2016 -2019) Caritas Srbije sa partnerima započeo je implementaciju druge faze projekta.


Cilj projekta:

Unapređenje kapaciteta i stručnosti organizacija civilnog društva (OCD) u oblasti socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i procesa deinstitucionalizacije kako bi mogle da utiču na procese donošenja odluka i unapređenja socijalnih politika putem učešća u javnom dijalogu.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje kapaciteta organizacija, njihove odgovornost i učinkovitosti za upravljanje inicijativama socijalne uključenosti i deinstitucionalizacije, te za promociju i zagovaranje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, u skladu sa standardima Evropske unije.
  2. Podsticanje povoljnog okruženja za sprovođenje aktivnosti civilnog društva uspostavljanjem trajnih struktura i mehanizama za saradnju i dijalog između OCD-a i javnog sektora.

Očekivani rezultati:

  1. Organizacije civilnog društva osoba sa invaliditetom su osnažene
  2. Povećana je efikasnost inicijativa organizacija civilnog društva za socijalnu inkluziju
  3. Povećan je kvalitet i efikasnost dijaloga o socijalnim politikama između organizacija civilnog društva i organa vlasti
  4. Povećana percepcija javnosti o doprinosu OCD u promovisanju procesa socijalne inkluzije

Implementacioni partneri: 12 organizacija

Caritas Srbije (vodeći partner)

Građanske inicijative
Caritas Bosne i Herzegovina
Vedri Osmijeh (Mostar)
Caritas Crne Gore
Udruženje Paraplegičara Bar
Caritas Albania
Project Hope (Skadar)
Caritas Kosovo
Centar za nezavisan život (Peć)
Caritas Bugarske
Caritas Italiana

Donator:

Evropska Unija, koju zastupa Evropska komisija u okviru programa CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2018-2019. Projekat je finansiran u okviru EU poziva EuropeAid/162473/DH/ACT/Multi.

Vesti o projektu

  • Logo projekta SOCIETIES

Call for External evaluators

14.11.2023.|0 Comments

Caritas Serbia, leading partner of SOCIETIES project, is looking for an External Evaluator with expertise in European project focusing on social inclusion of people in vulnerable situation. The selected organisation or person will assume [...]