SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe – 2nd phase

(Podrška organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni standarda EU u Jugoistočnoj Europi – 2. faza)

Nakon uspešno realizovane prve faze projekta SOCIETIES (2016 -2019) Caritas Srbije sa partnerima započeo je implementaciju druge faze projekta.


Cilj projekta:

Unapređenje kapaciteta i stručnosti organizacija civilnog društva (OCD) u oblasti socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i procesa deinstitucionalizacije kako bi mogle da utiču na procese donošenja odluka i unapređenja socijalnih politika putem učešća u javnom dijalogu.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje kapaciteta organizacija, njihove odgovornost i učinkovitosti za upravljanje inicijativama socijalne uključenosti i deinstitucionalizacije, te za promociju i zagovaranje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, u skladu sa standardima Evropske unije.
  2. Podsticanje povoljnog okruženja za sprovođenje aktivnosti civilnog društva uspostavljanjem trajnih struktura i mehanizama za saradnju i dijalog između OCD-a i javnog sektora.

Očekivani rezultati:

  1. Organizacije civilnog društva osoba sa invaliditetom su osnažene
  2. Povećana je efikasnost inicijativa organizacija civilnog društva za socijalnu inkluziju
  3. Povećan je kvalitet i efikasnost dijaloga o socijalnim politikama između organizacija civilnog društva i organa vlasti
  4. Povećana percepcija javnosti o doprinosu OCD u promovisanju procesa socijalne inkluzije

Implementacioni partneri: 12 organizacija

Caritas Srbije (vodeći partner)

Građanske inicijative
Caritas Bosne i Herzegovina
Vedri Osmijeh (Mostar)
Caritas Crne Gore
Udruženje Paraplegičara Bar
Caritas Albania
Project Hope (Skadar)
Caritas Kosovo
Centar za nezavisan život (Peć)
Caritas Bugarske
Caritas Italiana

Donator:

Evropska Unija, koju zastupa Evropska komisija u okviru programa CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2018-2019. Projekat je finansiran u okviru EU poziva EuropeAid/162473/DH/ACT/Multi.

Vesti o projektu

DA NIKO NE BUDE IZOSTAVLJEN.

12.12.2022.|0 Comments

Predstavnice Caritasa Srbije, Jelena Ankić i Jelena Mićović, učestvovale su na društvenim dijalozima "Sve je to normalno" i "Ko je nevidljiv u Srbiji?" o mentalnom zdravlju, beskućnicima i drugim marginalizovanim grupama, koji su 10.12.2022. održani [...]