Projekat Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS uspešno je priveden kraju. Cilj projekta bilo je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizovao u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Opšti rezultati

– lokalne samouprave i mesne zajednice su učestvovale na nizu stručnih obuka iz oblasti smanjenja rizika od prirodnih katastrofa,
– oformljene su, osnažene i/ili opremljene jedinice civilne zaštite,
– pripremljene su i realizovane simulacije evakuacija i spašavanja u slučajevima opasnosti,
– dodeljeni su mali grantovi koji su unapredili kapacitete zajednica da adekvatnije odgovore na potrebe stanovništva u procesu prevencije posledica prirodnih katastrofa,
– izrađeni su i usvojeni planski dokumenti kojima se normativno utvrđuju pravila i procedure lokalnih samouprava u procesima prevencije i reagovanja u  slučajevima prirodnih katastrofa… 

Rezultati koje je Caritas Srbije ostvario u Čačku, Ivanjici i Trsteniku

Tokom perioda realizacije projekta sprovedene su radionice o lokalnom upravljanju rizicima (LUR) u ukupno 37 mesnih zajednica, kao i procena ranjivosti i kapaciteta (FCRM). Pored ovih radionica, održana su po dve obuke poverenika civilne zaštite i njihovih zamenika, članova DRR radnih grupa, ali i svih ljudi koji učestvuju na poslovima zaštite i spasavanja. U cilju unapređenja zakonske regulative iz ove oblasi, u sklopu Opštinskog plana zaštite i spasavanja, izrađeni su Planovi evakuacije za sve Mesne zajednice u kojima je projekat realizovan, kao i Podsetnci za rad poverenika civilne zaštite. U Čačku i Trsteniku sprovedene su i pokazne vežbe, odnosno simulacije određenih vanrednih situacija.

Kroz PREPS projekat, opštinama su obezbeđena bespovratna finansijska sredstva za realizaciju konkretnih aktivnosti, kroz male grantove. Ova sredstva korišćena su za nabavku opeme, čišćenje i uređenje vodotokova, sanaciju divljih deponija, rekultivaciju terena kao i nabavku kontejnera RADIO STANICE (uspostavljanje radio veze)!!!.

U Čačku su preko malih grantova očišćeni i uređeni kanal C3 (MZ Konjevići) i kanal reke Lupnjače (MZ Košutnjak), a takođe je nabavljena oprema za jedinicu civilne zaštite kao i za poverenike, koja obuhvata rančeve sa taktičkim kompletima i radio stanice.

U Trsteniku je očišćena Odžačka reka (MZ Odžaci), zacevljeni deo Čairskog potoka (MZ Trstenik 2), sanirana je divlja deponija u Velikoj Drenovi i izvršena rekultivacija terena. Poverenicima i zamenicima poverenika civilne zaštite obezbeđena je uniforma kao i zaština oprema, a u cilju unapređenja sistema ranog upozoravanja i obaveštavanja nabavljene su radio stanice.

Kao jedna od najznačajnijih aktivnosti na projektu predstavlja uspostavljanje sistema radio veze na teritoriji opštine Ivanjica. Takođe, pored ovoga, očišćeno je i uređeno korito Marine reke I Čuča potoka (MZ Lisa i Prilike), a poverenicima civilne zaštite obezbeđena je zaštitna oprema.

S obzirom na ostvarene rezultate i potrebe na polju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, sa pravom se nadamo nastavku projekta,

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.