Edukacija i prevencija su u posebnom fokusu Projekat za povećanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti (PREPS)  koji finansira USAID, a realizuje CRS u saradnji sa Caritasom Srbije i Čovekoljubljem. U okviru ovog projekta, odeljenje za vanredne situacije u Prokuplju organizovalo je 13. maja 2024. godine trening za specijalizovanu jedinicu civilne zaštite za gašenje požara. Cilj obuke bio je unapređenje znanja i veština pripadnika jedinice u korišćenju različitih sredstava za gašenje požara i izvođenju osnovnih vatrogasnih vežbi.

U teorisjkom delu obuke, polaznici su upoznati sa pojmom i uslovima koje sredstva za gašenje požara treba da zadovolje. Fokus je stavljan na različite vidove sredstava – na vodu, penu, prah, ugljen-dioksid, hemijska i priručna sredstva za gašenje.

U praktičnom delu obuke, polaznici su radili sa prenosnim vatrogasnim pumpama za crpljenje vode. Vežbe su obuhvatile startovanje, režim rada i održavanje pumpi, kao i snabdevanje vodom iz otvorenog nalazišta.  Usledila je tzv. mokra vežba koja je uključivala korišćenje vode iz otvorenog nalazišta. Polaznici su imali priliku da praktično primene stečeno znanje u realnim uslovima, koristeći vatrogasne pumpe i ostalu opremu.

Za kraj obuke, polaznici su vežbali gašenje početnih požara koristeći priručna sredstva kao što su pesak, zemlja, lopate, motike, grabulje i azbestne ponjave. Poseban akcenat je stavljen na rad sa metlaricama i naprtnjačama.

Trening je uspešno realizovan, a učesnici su stekli značajno iskustvo koje će doprineti boljoj pripremljenosti za vanredne situacije.

Značaj vežbi za civilnu zaštitu i zajednicu

Vežbe gašenja požara koje organizuje Odeljenje za vanredne situacije, poput one održane 13. maja 2024. godine u Prokuplju, ključne su za unapređenje veština pripadnika civilne zaštite. Ove obuke omogućavaju efikasno gašenje požara i smanjuju rizik od katastrofa, čime se štite životi i imovina. Praktična obuka osigurava brzo i pravilno reagovanje u vanrednim situacijama, dok treninzi jačaju saradnju i koordinaciju unutar zajednice, povećavajući ukupnu sigurnost i otpornost na požare.

Cilj projekta PREPS 2

Cilj projekta PREPS 2 jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta koji se realizuje u 16 opština/gradova u Srbiji (10) i BiH (6) u kojima postoji povišen rizik od nastanka prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji realiuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje. Caritas Srbije projektne aktivnosti realizuje u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu, Prokuplju i Čačku koji je bio jedna od projektnih lokacija i u prvoj fazi, zajedno sa Ivanjicom, Trstenikom i  Aleksandrovcem.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a