Promocija mentalnog zdravlja

Caritas Srbije je aktivan u oblasti mentalnog zdravlja od sredine devedesetih i danas može da se pohvali višegodišnjom i bogatom saradnjom sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i kontinuiranom realizacijom različitih projekata na temu promocije mentalnog zdravlja.

Na početku rada u ovoj oblasti aktivnosti su bile pretežno humanitarnog karaktera i odnosile su se na rekonstrukciju i nabavku opreme u cilju poboljšanja uslova za život i rad u većini psihijatrijskih bolnica. Tokom ranih 2000. Caritas se okrenuo zagovaranju za proces izrade reforme u oblasti zaštite mentalnog zdravlja, odnosno psihijatrijskog sistema u Srbiji, i to u pravcu lečenja u zajednici. Paralelno su započete i različite aktivnosti usmerene na senzibilizaciju i borbu protiv stigme, kao i sam proces deinstitucionalizacije. Zahvaljujući podršci Caritasa Italije, organizovano je niz studijskih poseta u Italiju kao zemlju koja ima veoma razvijene institucije za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici. U njima su učestvovala stručna lica (lekari i medicinsko osoblje), kao i donosioci odluka koji su mogli da utiču na reformu sistema mentalnog zdravlja u Srbiji (predstavnici Ministarstava, komisija itd).  Data je značajna podrška otvaranju prvog centra za mentalno zdravlje u Nišu (2005) koji je pokazao da je moguć drugačiji pristup lečenju mentalnih bolesti u Srbiji, da je taj pristup prihvatljiv i da može da pruži rezultate koji daleko nadmašuju rezultate bilo koje druge psihijatrijske bolnice. Zajedno sa konsultantima Caritasa Italije dat je doprinos i izradi Strategije razvoja zaštite mentalnog zdravlja Republike Srbije (2007), a 2009. priznanje za sav rad i zalaganje stiglo je potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

U okviru svog rada Caritas je uvideo potrebu da se osobe sa mentalnim teškoćama osnaže kako bi same počele da se povezuju, udružuju i zastupaju svoje interese. Promovisana je samopomoć kao metodologija rada. Organizovan je čitav niz seminara i radionica kako bi se omogućilo ovim grupama da se bolje upoznaju sa metodologijom samouzajamne pomoći, kako bi je kasnije redovno primenjivali u svojim nastojanjima da podele probleme i da zajedničkim snagama otkriju puteve njihovog prevazilaženja.

Kao  najbolji način da se unapredi status osoba sa mentalnim teškoćama prepoznata su udruženja, tj. udruživanje osoba sa mentalnim smetnjama. Godine 2009. oformljena su prva udruženja osoba sa mentalnim smetnjama u Srbiji, a 2015. kreirana je i mreža korisničkih udruženja, mreža za mentalno zdravlje NaUM koja okuplja 12 srodnih udruženja koja dele istu misiju i viziju.

Društvo u Srbiji još uvek karakterišu jake predrasude prema mentalnim bolestima, osobama koje od njih pate i vidovima lečenja koji se primenjuju. Svi akteri i aktivisti iz domena mentalnog zdravlja u ovoj zemlji skreću pažnju na ovu pojavu kao na jednu od najvećih teškoća koje treba da prevaziđu u svakodnevnom radu, ali i kao jedan od najvažnijih izazova sa kojima treba da se suoče. Caritas se zalaže da se nastave i pojačaju aktivnosti u borbi protiv stigmatizacije mentalnih poremećaja, a 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja, ključni je momenat anti-stigma kampanje. Svake godine, zajedno sa udruženjima, organizuju se različiti događaji širom Srbije kada osobe sa mentalnim smetnjama kroz lični primer nastoje da ispolje potencijale kojima raspolažu, da stupe u direktan kontakt sa nepoverljivim javnim mnjenjem i otvoreno govore o problemima sa kojima se suočavaju.

Iako su napravljeni važni koraci ka promociji koncepta zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, ciljevi još uvek nisu ostvareni. Caritas nastavlja da promoviše deinstitucionalizaciju psihijatrijskih pacijenata, da se zalaže za uspostavljanje zdravstveno-socijalnih usluga i sistema podrške u zajednici za osobe sa mentalnim smetnjama, kao i da traži modele koji će im omogućiti socijalnu inkluziju i ispunjenje njihovih socijalnih, ekonomskih i svih drugih prava.

VESTI

Izveštaj Pokreta za mentalno zdravlje za 2023. godinu

27.03.2024.|

Caritas Srbije je jedan od osnivača Pokreta za mentalno zdravlje - neformalne inicijative osnovane 2021. godine koja okuplja građane, korisnike psihijatrijskih usluga i članove njihovih porodica, profesionalce, organizacije, strukovna udruženja, institucije i sve zainteresovane za [...]

  • na slici je kolaž od 4 fotografije na kojima je mabijent sa otvaranja Centra za mentalno zdravlje u Pančevu

Otvoren Centar za mentalno zdravlje u Pančevu

18.05.2023.|

Radi očuvanja mentalnog zdravlja kao nacionalnog kapitala, zajedničkim snagama Grada Pančeva i Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ,,Kovin“ juče je otvoren Centar za mentalno zdravlje u Pančevu u Ulici Dimitrija Tucovića broj 14.  Centar su [...]