Socijalna ekonomija

Duga ekonomska kriza navela je organizacije Caritasa da pokrenu program razvoja socijalnih preduzeća u cilju borbe protiv siromaštva, ali i promovisanja modela koji će vulnerabilnim grupama omogućiti ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava. S tim u vezi poslednjih godina organizovan je niz edukacija i treninga na temu socijalnog preduzetništva kako za lokalne Caritas organizacije, tako i za udruženja osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, a u cilju samoodrživosti samih organizacija i stvaranje prilika za radno angažovanje ili zaposlenje.

U okviru projekata Caritasa Srbije SOCIETIES i Human Rights PROMENE, finansiranih od strane Evropske Unije, značajnu komponentu predstavljalo je podgrantiranje inicijativa koje promovišu socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i sa mentalnim smetnjama. Grantovi su bili velika prilika da nagrađene organizacije pokrenu nove ili osnaže svoje postojeće delatnosti koje će im omogućiti da se razvijaju u pravcu samoodrživosti.

Uz podršku Italijanske biskupske konferencije Caritas Italije pokrenuo je 2015. godine projekat ELBA (Emergenza lavoro nei Balcani), čiji je cilj razvoj socijalnog preduzetništva u Caritasovoj mreži na području Jugoistočne Evrope, radi smanjivanja nezaposlenosti i socijalne isključenosti. Projekat je viđen kao instrument kojim bi moglo da se odgovori na sve veće siromaštvo koje prouzrokuje ekonomska kriza. U okviru projekta organizovane su studijske posete i radionice, u cilju širenja ideje o socijalnom preduzetništvu, kao i dodela grantova za pokretanje ili unapređenje rada socijalnih preduzeća u mreži Caritasa na Balkanu.

Jedan od najvećih plodova rada učesnika u drugoj fazi projekta ELBA jeste izrada velikog projekta „YOUR JOB“, pod vođstvom Caritasa Austrije, koji ima za cilj promociju osnaživanja mladih, njihovo osposobljavanje za potrebe tržišta rada, kao i promociju socijalnog preduzetništva među mladima.

VESTI