U okviru projekta „Integracija povratnika na osnovu Sporazuma o readmisiji u Srbiju“, koji finansira Caritas Nemačke, 2017. godine otvoreno je Savetovlište za povratnike u Beogradu. Savetovalište je namenjeno povratnicima u Srbiju, kao i članovima njihovih porodica koji su s njima doputovali, a koji su izgubili ili uskoro gube osnov za legalan boravak u SR Nemačkoj ili u nekoj drugoj zemlji-članici Evropske unije. Savetovalište nudi savetovanje, orijentaciju i nematerijalnu podršku i pomoć u vezi sa socijalnim, administrativnim, porodičnim i ličnim pitanjima. Mimo toga, savetovalište upućuje takođe i na druge organizacije čiji projekti obuhvataju materijalnu pomoć, kao i programe zapošljavanja i obrazovanja za povratnike.

Savetovalište za povratnike sarađuje neposredno sa mnogim ustanovama, institucijama i savetovalištima u zemljama Evropske unije – kako pre, tako i posle povratka povratnika u Srbiju – kako bi se predupredile ili otklonile sve poteškoće koje sprečavaju njihovu reintegraciju u Srbiji.

Tokom dve godine rada savetovališta, pomoć u integraciji zatražilo je 337 porodica, odnosno 1336 osoba, od kojih 75 % čine pripadnici romske nacionalne manjine. Problemi na koje  povratnici nailaze po povratku u Srbiju su problemi stanovanja, egzistencije i zaposlenja, kao i problemi u školstvu i zdravstvu, kao i ne posedovanje ličnih dokumenata.

Pored usluga savetovanja i upućivanja na druge organizacije, čiji projekti obuhvataju materijalnu pomoć, kao i programe zapošljavanja i obrazovanja za povratnike, savetovalište nudi pomoć u postupku pribavljanja ličnih dokumenata u Nemačkoj i drugim zemljama iz kojih se povratnici vraćaju, kao i pomoć u naručivanju ličnih dokumenata putem virtuelnih matičnih službi u Srbiji. Za dve godine rada, savetovalište je posredovalo u procesu dobijanja lične dokumentacije iz inostranstva za 56 osoba. Najčešće su to izvodi iz matične knjige rođenih za decu, koja su rođena u inostranstvu, bez kojih deca po povratku ne mogu da budu prijavljena u Srbiji. Pored izvoda iz knjige rođenih, savetovalište je pruža usluge i u postupku pribavljanja svedočanstava iz škola i lekarske dokumentacije, kao što su kartoni vakcinacije ili lekarski izveštaji iz bolnica gde su povratnici lečeni.