Cilj projekta  “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“ jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

U dosadašnjem periodu realizacije projekta, Caritas Srbije je projektne aktivnosti realizovao u Čačku, Ivanjici, Trsteniku i Aleksandrovcu, budući da su ova mesta prepoznata kao lokaliteti sa povišenim rizikom od prirodnih katastrofa. U ovim opštinama, oformljene su radne grupe koje čine predstavnici Caritasa, lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća i drugih relevantnih institucija i organizacija. Nakon što su  potpisani Memorandumi o saradnji, radne grupe u ovim mestima su održale nekoliko radnih sastanaka na kojima su, između ostalog urađene samoprocena i analiza samoprocene, a održani su i treninzi za trenere o lokalnom upravljanju rizicima. Radionice o lokalnom upravljanju rizicima su realizovane u mesnim zajednicama koje su radne grupe odredile kao najranjivije.

U nastavku projekta ove lokalne zajednice će biti u prilici da konkurišu za grantove i realizuju male projekte u cilju jačanja otpornosti lokalnih zajednica na prirodne katastrofe. Takođe, u planu su i izvođenja pokaznih vežbi i simulacija prirodnih  katastrofa, vežbi evakuacije stanovništva, kao i sprovođenje kampanje podizanja svesti lokalnog stanovništva o značaju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.