TAKE CARE – integrisana socijalna i zdravstvena zaštita za ugroženo stanovništvo Zapadnog Balkana

Opšti cilj

Doprineti poboljšanju kvaliteta života ugroženih grupa stanovništva u Srbiji,  Bosni i Hercegovini, Albaniji i Severnoj Makedoniji,  koje su u povećanom riziku od siromaštva/socijalne isključenosti zbog Covida-19.

Kroz projekat biće razvijene integrisane usluge (kroz medicinsku negu, socijalnu zaštitu, psihosocijalnu podršku, ekonomsko osnaživanje) koje će biti pružene ljudima koji su u riziku od socijalne isključenosti (stariji, bolesni, osobe sa invaliditetom, siromašni, oni koji žive sami, bez podrške porodice).

Ciljevi programa

1: Fizički, socijalni, emocionalni i mentalni status ugrožene populacije poboljšani su pružanjem usluga integrisane nege.

2: Osoblje / volonteri / lokalni akteri povećali su veštine i znanje i na taj način jačali lokalne zdravstvene sisteme.

Očekivani rezultati

1.1. Ugrožene osobe imaju pristup integrisanim uslugama kućne nege

1.2. Ugrožene grupe stanovništva mogu da zadovolje svoje osnovne potrebe u vreme pandemije Covid-19

1.3. Ranjive osobe imaju pristup visokokvalitetnim savetodavnim / informativnim uslugama

2.1. Osoblje / volonteri / lokalni akteri su prošli stručnu obuku

2.2. Lokalni akteri imaju koristi od razmene znanja i stvaranja novih mreža

2.3. Članovi porodice / volonteri efikasno podržavaju rešenja za kućnu negu za starije osobe i druge ugrožene osobe u riziku

Projektne lokacije u Srbiji

Beograd, Subotica, Kanjiža, Senta

Donator

Savezno ministarstvo Republike Austrije za socijalna pitanja, zdravstvo, brigu i zaštitu potrošača (BMSGPK) i Caritas Austrije.