Caritas Srbije i Opština Trstenik započeli su sanaciju divlje deponije Belo Brdo u blizini Velike Drenove na teritoriji opštine Trstenik. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS, a Caritas Srbije u njoj učestvuje sa 430 000 dinara. Predviđeno je da se akcija realizuje najkasnije do 15.4.2022. godine. Ova divlja deponija se prostire na oko 400 m2 i tokom prethodnih godina na ovoj lokaciji izbilo je nekoliko požara. Pored sprečavanja posledica prirodnih katastrofa, ova akcija ima za cilj očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, naročito imajući u vidu da se ova divlja deponija nalazi u neposrednoj blizini naseljenog mesta.

Projekat predviđa uklanjanje smeća, nabavku i postavljanje kontejnera za kabasti otpad i na kraju rekultivaciju zemljišta i pošumljavanje lokacije.

Trstenik je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.