Projekat YourJob – Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans realizuje Caritas Srbije zajedno sa Caritasom Aleksinac, Biskupijskim Karitasom Srem i Biskupijskim Caritasom Zrenjanin. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije, Renovabisa i Caritasa Austrije.

Opšti cilj regionalnog projekta YourJob jeste osnaživanje mladih na Balkanu pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

U okviru projekta YourJob otvoreni su Caritasovi inkubatori za mlade u Aleksincu, Zrenjaninu i Rumi gde se pružaju različite usluge savetovanja, obuka za aktivno traženje posla, seminara za jačanje veština mladih itd. Uz to, projekat omogućava i realizovanje programa podrške za stručno osposobljavanje, obrazovanje odraslih, realizovanje pripravničkih programa, osnivanje inkubatora poslovnih ideja i   dodeljivanje grantova za pokretanje privatnog biznisa ili socijalnog preduzeća.

OSNOVNE INFORMACIJE

Za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob mogu da se prijave mladi od 15 do 30 godina iz Aleksinca, Zrenjanina i Rume.

Pravo na učešće može se ostvariti i udruživanjem dve ili više mladih osoba, s tim da se grantovi dodeljuju  za pojedinačnu biznis ideju, bez obzira na broj učesnika u timu.

Grantovi predstavljaju bespovratna sredstva namenjena za pokretanje privatnog biznisa ili socijalnog preduzeća u iznosu do 5200 € (u dinarskoj protivvrednosti) po biznis ideji. Podnosioci prijava se podstiču da koriste sufinansiranje iz ličnih sredstava ili drugih fondova.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Podnošenje prijave za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob podrazumeva dostavljanje sledeće dokumentacije:

  • popunjen Zahtev za učešće u programu samozapošljavanja (zahtev preuzeti ovde ).
    Ukoliko se radi o timu, svaki član/ica tima popunjava i dostavlja zaseban Zahtev. 
  • Motivaciono pismo (do 2 strane A4 formata: Predstavite svoju biznis ideju i svoju motivaciju da pokrenete biznis- zašto ste vi prava osoba/osobe za pokretanje baš tog biznisa, gde bi se biznis pokrenuo, obrazloženje potreba lokalnog tržišta rada s tom biznis idejom, opis konkurencije, opis klijenta, opis poslovanja, finansiranja).
    Ukoliko se radi o timu, tim dostavlja zajedničko Motivaciono pismo.

Prijava za učešće u programu samozapošljavanja projekta YourJob (popunjen zahtev i motivaciono                        pismo) podnosi se prema mestu prebivališta ili boravišta nadležnom Inkubatoru za mlade u Aleskincu,                Zrenjaninu ili Rumi.

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti, najkasnije do 10.09.2020. godine, lično, putem pošte ili elektronski na sledeće adrese:

Inkubator za                Adresa                                  E-mail
mlade                                     

Aleksinac                          Tihomira Đorđrvića 20         jovana.stojanovic@caritas-aleksinac.rs
18220 Aleksinac

Zrenjanin                          Ljubljanska 15                         milica.bogdanov@caritas.rs
23000 Zrenjanin

Ruma                                 Glavna 46                                 lidia.irga@caritas-srem.rs
22400 Ruma

PROCES ODLUČIVANJA

Po zatvaranju poziva mladima za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob, na lokalnom nivou sva tri Inkubatora za mlade (Aleksinac, Zrenjanin i Ruma) formiraju se stručne komisije, od tri člana, koje ocenjuju sve pristigle prijave, na osnovu utvrđene bodovne liste.

Bodovnu listu popunjava svaki član stručne komisije i ocenama od 1 do 10 vrednuje sledeće kriterijume za svaku pojedinačnu prijavu: relevantnost kompetencija kandidata za realizaciju preduzetničke ideje, relevantnost radnog iskustva kandidata za realizaciju preduzetničke ideje, socijalni uticaj preduzetničke ideje, relevantnost preduzetničke ideje za tržište u kojem bi se realizovala, definisanje problema/potrebe koju preduzetnička ideja rešava/poboljšava, inovativnost preduzetničke ideje na tržištu u kojem bi se realizovala, ekonomska održivost – profitabilnost preduzetničke ideje, održivost preduzetničke ideje, motivacija kandidata za pokretanje preduzetništva i opšti utisak.

Na osnovu zbira ocena svih članova stručne komisije formira se jedinstvena rang-lista.

Svi kandidati koji su podneli prijave za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob biće kontaktirani od strane nadležnog Inkubatora za mlade.

Kandidati koji su podneli prijave sa najviše rangiranim ocenama, biće pozvani na učešće na BootCamp-u, koji će se održati od 06.10.2020. do 09.10.2020. godine na Fruškoj Gori.

BootCamp je trening-seminar organizovan od strane Inkubatora za mlade Aleksinac, Zrenjanin i Ruma, u saradnji sa trenerima i predavačima iz oblasti preduzetništva.

Cilj BootCamp-a je usavršavanje odabranih kandidata u oblasti preduzetništva i osposobljavanje za pokretanje i vođenje biznisa. Po završetku BootCamp-a, kandidatima će kroz pojedinačne i/ili grupne konsultacije biti na raspolaganju pomoć i podrška stručnih predavača iz oblasti preduzetništva.

Kandidati će nakon BootCampa i stručnih konsultacija moći da konkurišu za dobijanje bespovratnog granta, podnošenjem biznis plana i finansijskog plana, najkasnije do 15.12.2020. godine.

DODELJIVANJE BESPOVRATNIH GRANTOVA

Bespovratni grantovi dodeljuju se na osnovu rang-liste prijava (biznis plana i finansijskog plana), sačinjene od zbira ocena stručne komisije, koja se formira na nacionalnom nivou.

Svi kandidati koji su podneli prijave, odnosno biznis plan i finansijki plan biće obavešteni o rezultatima i rang-listi prijava najkasnije do 20.01.2021. godine.

Kandidati kojima je odobreno korišćenje bespovratnog granta mogu da registruju i otpočnu obavljanje registrovane delatnosti sa danom donete odluke o korišćenju bespovratnog granta, a najkasnije do potpisivanja ugovora o korišćenju bespovratnog granta, odnosno najkasnije do 01.03.2021.godine.

Ugovor o korišćenju bespovratnog granta, odnosno Ugovor o finansiranju, potpisuje se sa pravnim licem, kojem će se prebaciti bespovratna sredstva na bankovni račun odgovarajućeg preduzeća. Sredstva će se isplaćivati u različitim tranšama. Dinamika prenosa sredstava zavisiće od dinamike razvoja poslovanja.

IZVEŠTAVANJE I PRAĆENJE

Pravno lice sa kojim je potpisan ugovor o finansiranju će u periodu od 12 meseci podnositi periodične finansijske i narativne izveštaje lokalnom Caritasu. Tačan vremenski rok za podnošenje takvih izveštaja biće definisan u Ugovoru o finansiranju.

Ugovor o finansiranju će definisati postupak monitoringa i evaluacije, kao i sve obaveze pravnog lica u slučaju uspeha/neuspeha podržane inicijative.

DODATNE INFORMACIJE

Svi podaci o ličnosti, i drugi podaci koji se dostavljaju Inkubatorima za mlade biće korišćeni iskuljučivo u svrhu učešća u aktivnostima projekta YourJob, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti preuzmite ovde .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti nadležnom Inkubatoru za mlade YourJob.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]