U okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS, 22. 12.2021. održana je obuka poverenika civilne zaštite u opštini Trstenik, na kojoj je učestvovalo tridesetak predstavnika mesnih zajednica sa teritorije ove opštine. Teme obuke bile su:

  • civilna zaštita i pružanje prve pomoći
  • protivpožarna zaštita
  • smanjenje rizika od prirodnih katastrofa
  • upravljanje vanrednim situacijama
  • ponašanje u kriznim situacijama
  • obaveštavanje medija i davanja tačnih informacija u kriznim situacijama

Trening je predvodio Zdravko Maksimović, rukovodilac odeljenja za poslove civilne zaštite, a predavači su bili i Dragan Purić,  Dragan Šiljković, Marko Matović i Ljubiša Lešević.

Na treningu je bilo prisutno oko 30 poverenika koji su pokazali veliku zainteresovanost za date teme, te započeli diskusije sa trenerima i predstavili probleme i potencijalna rešenja za probleme njihovih mesnih zajednica.

Trstenik je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se ovaj projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa.Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.