U Velikoj Drenovi, na teritoriji opštine Trstenik, mesto gde je do nedavno bila divlja deponija pretvaramo u uređenu zelenu površinu. U okviru projekta PREPS, u saradnji sa lokalnom samoupravom i lokalnim stanovništvom, smetlište koje je izazivalo požare je uklonjeno, nabavljeni su kontejneri za kabasti otpad, a zemljište je rekultivisano i pošumljeno.

Ova divlja deponija se prostirala na oko 400 m2 i tokom prethodnih godina na toj lokaciji izbilo je nekoliko požara. Pored sprečavanja posledica prirodnih katastrofa, ova akcija ima za cilj očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, naročito imajući u vidu da se smetlište nalazi u neposrednoj blizini naseljenog mesta.

Trstenik je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.