U okviru projekta ’’Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS“  Caritas Srbije i opština Aleksandrovac zajedničkim sredstvima će sanirati divlju deponiju u mesnoj zajednici Rokci.

Implementacija ovog granta odnosi se na uklanjanje smeća i nabavku kontejnera uz aktivno učešće meštana. Problemi se uglavnom javljaju duž rečnog korita gde postoje više manjih divljih deponija koje zagađuju reku i mogu da izazovu požare usled paljenja, kao i izlivanje reka usled gomilanja otpada. U ovoj aktivnosti Caritas Srbije će učestvovati sa 462 400 dinara. Predviđeno je da se grant realizuje najkasnije do 15.8.2022. godine.

Aleksandrovac je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.