U proteklih šest meseci, u okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS, realizovan je veliki broj aktivnosti u Trsteniku, Čačku, Aleksandrovcu i Ivanjici. Ovi gradovi i opštine prepoznati su kao lokaliteti sa povećanim rizikom od nastanka poplava, požara i drugih prirodnih katastrofa i realizacijom projektnih aktivnosti povećana je bezbednost stotina domaćinstava i ljudi koji žive u blizini kritičnih lokacija.

Kanal Bunkovac C3 pre i posle čišćenja

ČAČAK
Krajem aprila 2022. završeni su radovi na čišćenju kanala C3 – Bunkovac u čačanskoj MZ Konjevići. U okviru projekta PREPS, Grad Čačak je podržan sa 515.000 dinara za čišćenje C3 – Bunkovac u MZ Konjevići, kao i za aktivnosti u oblasti edukacije pripadnika jedinica Civilne zaštite. Uređenjem Bunkovca biće rešeni dugogodišnji problemi meštana Konjevića, koji su zbog izlivanja ovog kanala tokom prethodnih godina trpeli veliku materijalnu štetu. Takođe, u Skupštinskoj sali Grada Čačka, održana je obuka na kojoj je učestvovalo tridesetak poverenika, zamenika poverenika i članova radne grupe za smanjenje rizika od katastrofa sa teritorije ovog grada. Teme obuke bile su civilna zaštita i zadaci poverenika i zamenika poverenika,upoznavanje sa novim pravilnikom i zakonima o civilnoj zaštiti, smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, upravljanje vanrednim situacijama, ponašanje u kriznim situacijama i ponašanje građana u vanrednim situacijama.

TRSTENIK
U Velikoj Drenovi, na teritoriji opštine Trstenik, mesto gde je do nedavno bila divlja deponija pretvoreno je u uređenu zelenu površinu. U saradnji sa lokalnom samoupravom i lokalnim stanovništvom, uklonjeno je smetlište koje se prostiralo na oko 400 m2 i koje je izazivalo učestale požare, nabavljeni su kontejneri za kabasti otpad, a zemljište je rekultivisano i pošumljeno. Pored sprečavanja posledica prirodnih katastrofa, ova akcija ima za cilj i očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, naročito imajući u vidu da se smetlište nalazi u neposrednoj blizini naseljenog mesta.

Caritas Srbije i opština Trstenik realizovali su još jedan mali grant, koji podrazumeva saradnju u čišćenju i uređenju dela korita Odžačke reke u MZ Odžaci. Ova reka se u poslednjih nekoliko godina u više navrata izlivala i prouzrokovala katastrofalnu štetu lokalnom stanovništvu.

     
Uklanjanje divlje deponije u Trsteniku                             Kultivisanje zemljišta na kom se nalazila divlja deponija

ALEKSANDROVAC
U okviru projekta ’’Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS“  Caritas Srbije i opština Aleksandrovac zajedničkim sredstvima će sanirati divlju deponiju u mesnoj zajednici Rokci. Kroz projekat opština Aleksandrovac će biti podržana  sa 462 400 dinara. Implementacija ovog granta odnosi se na uklanjanje smeća i nabavku kontejnera uz aktivno učešće meštana. Problemi se uglavnom javljaju duž rečnog korita gde postoji više manjih divljih deponija koje zagađuju reku i mogu da izazovu požare usled paljenja, kao i izlivanje reka usled gomilanja otpada. Predviđeno je da se grant realizuje u toku avgusta 2022. godine.

IVANJICA
U okviru projekta PREPS opština Ivanjica je podržana malim grantom u vrednosti od 1 180 468,00 dinara. Implementacija ovog granta odnosi se na osnaživanje kapaciteta 18 mesnih zajednica na teritoriji ivanjičke opštine za efikasno reagovanje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa, ali i za preventivno delovanje. Reč je o uspostavljanju sistema radio veza, kao sistema za rano upozoravanje od elementarnih nepogoda, zahvaljujući kom će krizni štab biti u mogućnosti da komunicira i sa najudaljenijim mesnim zajednicama čak i tokom trajanja elementarnih nepogoda.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.