U okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“ koji finansira EU, grantom je podržana inicijativa udruženja “Živimo zajedno” – životna i radna zajednica „Oaza Golubinci” koja ima za cilj razvijanje usluge podrške za samostalni život u zajednici za osobe sa invaliditetom.

Udruženje “Živimo zajedno” je tokom 2016-2017. godine testiralo ovu uslugu, a kroz program je prošlo preko 30 korisnika/osoba sa invaliditetom, a cilj je da se ova usluga dalje razvija. Ostvarivanje ove usluge podrazumevalo bi boravak osoba sa invaliditetom u dve stambene jedinice/kuće koje se nalaze u Golubincima (50km od Beograda). Korisnici bi bili podeljeni u grupe od po 5 korisnika po stambenoj jedinici i smenjivali bi se na mesečnom nivou tako da što više korisnika bude uključeno u proces osamostaljivanja. Korisnici bi u predviđenim stambenim jedinicama mogli da borave kraći vremenski period ili da se odluče za trajniji boravak, a sve u skladu sa njihovim potrebama. Tokom boravka bila bi im pružana celodnevna podrška stručnih radnika. Ovakva usluga će osobama sa invaliditetom pružiti uslove da iskažu svoj puni potencijal i da žive samostalno, uz podršku, u okruženju koje će im omogućiti da se osećaju jednako sa ostalim članovima društva.

Cilj ovog projekta, kao i cilj samog  projekta “SOCIETIES” usmeren je na socijalnu inkluziju i deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom. Razvijanjem ove usluge doprinosi se razvoju novog oblika zaštite i razvoju celokupnog sistema, a primena ove usluge doprineće i poboljšavalju kapaciteta i stručnost organizacija civilnog društva.

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjem za deinstitucionalizaciju i socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, a posebno osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama.