Svetski dan zdravlja se od 1950. godine obeležava 7. aprila, na dan osnivanja Svetske zdravstvene organizacije, sa ciljem razgovara o zdravstvenim pitanjima i skretanja pažnje na specifične zdravstvene probleme sa kojima se ljudi širom sveta suočavaju. Ove godine Svetki dan zdravlja se obeležava pod sloganom NAŠA PLANETA, NAŠE ZDRAVLJE, kako bi se ukazalo na direktnu povezanost zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Stručnjaci iz SZO procenjuju da je više od 13 miliona smrtnih slučajeva širom sveta svake godine izazvano ekološkim uzrocima koji se mogu izbeći i ističu da je klimatska kriza i zdravstvena kriza, budući da se ona smatra najvećom pretnjom po zdravlje sa kojom se čovečanstvo suočava.

Pitanja koja se sama nameću šiorm  sveta su – Da li smo u stanju da ponovo zamislimo svet u kome su čist vazduh, voda i hrana dostupni svima? Svet u kome su ekonomije fokusirane na zdravlje i blagostanje ljudi? Svet u kom ljudi imaju kontrolu nad svojim zdravljem i zdravljem planete? Da li je zdravstvena zaštita dostupna svima?

Caritas Srbije prepoznaje sve ove probleme i u skladu sa svojim mogućnostima nastoji da doprinese njihovom rešavanju, pre svega svojim kontinuiranim radom na polju unapređenja mentalnog zdravlja, položaja osoba sa invaliditetom, zaštite životne sredine kroz program Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, pružanjem usluga kućne nege i psihosocijalne pomoći ugroženim i ranjivim grupama, ali i kroz druge svoje aktivnosti. Primera radi, u cilju zaštite zdravlja celokupne zajednice, Caritas Srbije je realizovao informativnu kampanju i brojne radionice o adekvatnom i odgovornom ponašanju tokom pandemije Covid 19. Takođe, ovom periodu, Caritas je zdravstvenim ustanovama u Srbiji donirao medicinsku opremu i sredstva u vrednosti od preko 110.000 evra.

Pravo na zdravlje je garantovano članom 25. Univerzalne dekleracije o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija u kom se kaže:” Svako ima pravo na standard života koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje, njegovo i njegove porodice, uključujući hranu, odeću, stan i lekarsku negu i potrebne socijalne službe, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, onesposobljenja, udovištva, starosti ili drugih slučajeva gubljenja sredstava za izdržavanje usled okolnosti nezavisnih od njegove volje”

U preambuli Statuta Svetske zdravstvene organizacije, zdravlje se definiše kao „stanje potpunog fizičkog, psihičkog i društvenog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti“. Posmatrano na ovaj način, deluje da je pravo na zdravlje ugroženo celokupnom ili bar većem delu čovečanstva.

Caritas Srbije nastavlja sa ispunjavanjem svoje misije, a to je zalaganje za dostojanstven život svih ljudi.