Predstavnici Caritasa Srbije, kao organizacije koja je već duže od 20 godina aktivna na polju mentalnog zdravlja, učestvovali su na tematskom dijalogu „Zaštita i unapređenje prava građana u oblasti mentalnog zdravlja“ koji je u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog održan 8. jula 2021.godine u palati “Srbija”. Učesnici dijaloga bili su predstavnici resornih ministarstava Vlade Republike Srbije, akademske zajednice, civilnog sektora, političkih stranaka, medijskih udruženja.

Učesnici su dijalog ocenili kao konstruktivan, i uz poruku da je mentalno zdravlje – zdravlje, u cilju unapređenja mentalnog zdravlja u Republici Srbiji dogovorili sledeća

OBAVEZUJUĆA POSTUPANjA

● Doneti novi zakon kojim se regulišu uslovi za obavljanje psihološke delatnosti (postojeći je uopšten i ne reguliše sve oblasti psihološke delatnosti);
● Jedinstveni registar pojedinaca, strukovnih organizacija, institucija i privatnih organizacija koje se bave očuvanjem i unapređenjem mentalnog zdravlja;
● Formiranje centara,savetovališta, za preventivnu zaštitu, unapređenje mentalnog zdravlja i pružanja psiloško-socijalnih usluga na lokalnom nivou (nezavisno od zdravstvenih centara);
● Preporuka da medijsko izveštavanje bude u skladu sa zaštitom ličnosti žrtava kao i destigmatizacija korisnika psihološko-socijalnih usluga (kroz stručne, eduktivne sadržaje približiti i ohrabriti pojednice za korišćenje usluga);
● Uvesti obaveznu edukaciju stručnjaka u obrazovanju, vaspitanju i adekvatnom usmeravanju dece u riziku, a u vezi sa mentalnim zdravljem;
● Uvesti obaveznu edukaciju o mentalnom zdravlju i prepoznavanju mentalnih smetnji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;
● Edukacija za pomagače (jedinstvena edukacija za stručnjake,pružaoce pomoći u oblasti mentalnog zdravlja);
● Sprovođenje kontinuirane primarne prevencije na svim nivoima i uzrastima radi podizanja svesti kod građana Republike Srbije o značaju i uticaju mentalnog zdravlja na ukupan zdravstveni status i kvalitet života (najpre kroz informisanje i edukaciju iz oblasti mentalne higijene počev od najmlađih uzrasta);
● Uspostaviti veću saradnju resornih Ministarstava i nevladinih organizacija iz oblasti unapređenja mentalnog zdravlja;
● Vratiti u obrazovni sistem formalno obrazovanje u oblasti mentalnog zdravlja;
● Uvažavajući stav učesnika današnjeg dijaloga, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nastaviće sa organizovanjem dijaloga na temu mentalnog zdravlja.

Caritas Srbije pozdravlja ovu inicijativu i pokretanje društvenog dijaloga na ovu izuzetno značajnu temu i izražava nadu da je to samo prvi korak u procesu unapređenja mentalnog zdravlja u Srbiji.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]