Procenjuje se da na svetu ima oko 40 miliona žrtava trgovine ljudima, a prema podacima Izveštaja o trgovini ljudima UN Kancelarije za droge i kriminal (UNODC), gotovo trećinu čine maloletnici. Međunarodna organizacija rada upozorava da je 21 milion ljudi podvrgnut prisilnom radu koji je često povezan sa seksualnom eksploatacijom. O trgovini ljudskim organima ne postoje ni okvirni podaci, ali se strahuje da ova pojava sve više uzima maha.

Rezolucijom Generalne skupštine UN-a ustanovljeno je da se 30. jul  obeležava kao Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ove godine, ovaj dan se obeležava po sedmi put i tim povodom su Međunarodni Caritas (Caritas Internationalis) i COATNET, hrišćanska humanitarna mreža koja okuplja 46 organizacija u svetu koje pomažu žrtvama trgovine ljudima, izdali zajedničko saopštenje.

U saopštenju se upozorava na sve brojnije žrtve zlostavljanja, eksploatacije i trgovine ljudima, a naročito tokom pandemije koronavirusa. U saopštenju se ističe da su socijalne i ekonomske posledice pandemije mnoge ljude dovele u duboko siromaštvo, beskućništvo i ropstvo i dodaje da su zlostavljanju, ekspolataciji i trgovini ljudima najviše izloženi migranti, žene i deca. Takođe, kao veliki problem ističe se sve izraženiji odnos zavisnosti radnika od poslodavaca, kao i opasnost od zloupotrebe tog odnosa. Upozorava se da je nasilje nad maloletnicima u porastu i daje se primer Indije gde je u samo 11 dana zabeleženo više od 92 000 slučajeva zlostavljanja dece. Prema podacima indijskog Caritasa, usled ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, u ovoj zemlji se beleži sve veći broj slučajeva radne eksploatacije dece, prisilnih brakova i trgovine ljudima, naročito decom. Kao poseban problem u pružanju pomoći ovim ljudima, navodi se ograničenje kretanja tokom pandemije.

Caritas Internationalis i COATNET pozvale su sve društvene faktore na intenzivniju borbu protiv ovih pojava i naglasile da se pod hitno moraju pronaći mere kako bi se one sprečile.