„BE READy“ (Better Environment, Reduced Emergencies And Disasters)

Dugogodišnji rad u oblasti smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda Caritas Srbije će, u saradnji sa biskupijskim Caritasima, nastaviti kroz implementaciju projekta „BE READy“ (Better Environment, Reduced Emergencies And Disasters)

Realizacijom ovog projekta biće dat konkretan doprinos poboljšanju zaštite životne sredine i povećanju otpornosti zajednica na prirodne katastrofe.

Planirane su aktivnosti sa ciljem:

  1. Povećanja otpornosti i pripremljenosti osoba sa invaliditetom da se zaštite i pravilno reaguju u slučaju prirodne nepogode.
  2. Podizanja svesti o prirodnim katastrofama i zaštiti životne sredine
  3. Izgradnje i povećanja kapaciteta za smanjivanje rizika od prirodnih nepogoda u rizičnim zajednicama
  4. Podizanja svesti o odgovornosti ljudi u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa i zaštiti životne sredine.

Aktivnosti projekta obuhvataju radionice za decu u osnovnim školama, obuku nastavnika i simulacione vežbe, obuke građana, javne događaje, manifestacije i konkretne aktivnosti (mikro projekte).

Realizacija dvogodišnjeg projekta finansijski je podržana od strane Caritasa Nemačke.