U okviru projekta ’’Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS“  Caritas Srbije i opština Trstenik potpisali su danas drugi po redu Ugovor o realizaciji malog granta, koji podrazumeva saradnju u čišćenju i uređenju dela korita Odžačke reke u MZ Odžaci. Izlivanje ove reke prouzrokovalo je katastrofalnu štetu u tri navrata tokom poslednjih nekoliko godina – 2014, 2015. i 2020. godine.  Uređenjem obale i uklanjanjem otpada iz korita reke, u velikoj meri će se smanjiti rizik od poplava. U ovoj aktivnosti Caritas Srbije će učestvovati sa 500 000 dinara. Predviđeno je da se grant realizuje najkasnije do 30.5.2022. godine.

Ugovor su potpisali  predsednica opštine Trstenik, gospođa Milena Turk, predsednik MZ Odžaci, gospodin Ljubiša Karić, i predstavnik Caritasa Srbije, gospodin Marko Šalić.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici CRS—a (Catholic Relief Services) implementacionog partnera na projektu, koji su iskoristili priliku da se upoznaju sa aktivnostima koje se realizuju u Trsteniku i izazovima sa kojima se lokalno stanovništvo suočava.  Tom prilikom, gospodin Zoran Bašić, projektni menadžer CRS-a, upoznao je prisutne sa aktivnostima ove organizacije na polju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa u regionu, kao i sa potencijalnim vidovima saradnje u budućnosti. Predstavnici CRS-a obišli su i  divlju deponiju u Velikoj Drenovi, čije je saniranje ugovoreno prvim malim grantom potpisanim u okviru projekta PREPS.

Dodeli malih grantova, prethodio je čitav niz sastanaka predstavnika Caritasa Srbije i radne grupe, koju čine predstavnici lokalne samouprave, mesnih zajednica i relevantnih institucija i organzacija. Na ovim sastancima, između ostalog, određivane su lokacije sa najvećim rizicima za nastanak prirodnih katastrofa.

Trstenik je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se PREPS projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.