U saradnji sa Komesarijatom za izbeglce i migracije (KIRS), Caritas Srem je 23.12.2022. godine organizovao Shoping day za decu migranata smeštenih u Prihvatnom centru Šid. Ova akcija je sprovedena u okviru projekta AFFECTION (A Future For Every Child Through Inclusion in Our Neighborhood) regionalnog projekta koji finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije.

Pored materijalnog, Shoping day je imao i edukativni karakter, budući da je cilj bio da deca nauče da racionalno i samostalno raspolažu budžetom koji im je za ovu priliku dodeljen. Deca su bila u prilici da samostalno biraju artikle koji su bili prikazani na panoima i da u skladu sa unapred određenim finansijskim okvirima sebi odrede listu želja, odrede prioritete i sve to usklade sa realnim mogućnostima.

Cilj projekta AFFECITION je unapređenje socijalne i humanitarne situacije, kao i podrška i olakšan pristup školovanju prvenstveno dece i mladih migranata do 21 godine starosti i podrška lokalnoj deci iz socijalno ugroženih porodica u mestima u kojima se nalaze izbeglički kampovi.