U okviru projekta ’’Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS“ opštini Ivanjica dodeljena su sredsta u vrednosti od  1 180 468,00 dinara. Ugovor o realizaciji malog granta, 14.12. 2021. godine potpisali su predsednik opštine Ivanjica, gospodin Momčilo Mitrović i predstavnik Cartiasa Srbije, gospodin Marko Šalić.

Implementacija ovog granta odnosi se na osnaživanje kapaciteta 18 mesnih zajednica na teritoriji ivanjičke opštine za efikasno reagovanje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa, ali i za preventivno delovanje. Reč je o unapređivanju strategije pripravnosti u okviru koje će biti organizovana i pokazna vežba, na kojoj će se i demonstrirati rukovanje opremom nabavljenom zahvaljujući grantu.

Dodeli malog granta, prethodio je čitav niz sastanaka predstavnika Caritasa Srbije i radne grupe, koju čine predstavnici lokalne samouprave, mesnih zajednica i relevantnih institucija i organzacija. Na ovim sastancima, između ostalog urađene su samoprocena i analiza samoprocene, a održan je i trening za trenere o lokalnom upravljanju rizicima. Radionica o lokalnom upravljanju rizicima je realizovana u mesnim zajednicama koje je radna grupa odredila kao najranjivije.

Ivanjica je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se ovaj projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa.Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.