Projekat YourJob 2 – Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans realizuje Caritas Srbije zajedno sa Biskupijskim Caritasom Srem, Biskupijskim Caritasom Zrenjanin i Caritasom Niš. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije, Caritasa Austrije i Caritasa Francuske.

Opšti cilj regionalnog projekta YourJob2 jeste osnaživanje mladih na Balkanu pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

U okviru projekta YourJob2 otvoreni su Caritasovi Centri za mlade u Nišu, Zrenjaninu i Šidu gde se pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja, obuke za aktivno traženje posla, treninzi za jačanje veština mladih itd. Uz to, projekat omogućava i realizovanje programa podrške za stručno osposobljavanje, obrazovanje odraslih, realizovanje pripravničkih programa, osnivanje inkubatora poslovnih ideja i dodeljivanje grantova za pokretanje privatnog biznisa, socijalnog ili zelenog preduzeća.

OSNOVNE INFORMACIJE

Za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob2 mogu da se prijave mladi od 15 do 35 godina iz Niša, Aleksinca, Zrenjanina, Sečnja, Iriga i Šida.

Pravo na učešće može se ostvariti i udruživanjem dve ili više mladih osoba, s tim da se grantovi dodeljuju  za pojedinačnu biznis ideju, bez obzira na broj učesnika u timu.

Grantovi predstavljaju bespovratna sredstva namenjena za pokretanje privatnog biznisa ili socijalnog preduzeća u iznosu do 4000 € (u dinarskoj protivvrednosti) po biznis ideji. Podnosioci prijava se podstiču da koriste sufinansiranje iz ličnih sredstava ili drugih fondova.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Podnošenje prijave za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob2 podrazumeva dostavljanje sledeće dokumentacije:

  • popunjen Zahtev za učešće u programu samozapošljavanja (zahtev preuzeti ovde ).
    Ukoliko se radi o timu, svaki član/ica tima popunjava i dostavlja zaseban Zahtev.
  • Motivaciono pismo (do 2 strane A4 formata: Predstavite svoju biznis ideju i svoju motivaciju da pokrenete biznis – zašto ste Vi prava osoba/osobe za pokretanje baš tog biznisa, gde bi se biznis pokrenuo, obrazloženje potreba lokalnog tržišta rada s tom biznis idejom, opis konkurencije, opis klijenta, opis poslovanja, finansiranja).
    Ukoliko se radi o timu, tim dostavlja zajedničko Motivaciono pismo.

Prijava za učešće u programu samozapošljavanja projekta YourJob2 (popunjen zahtev i motivaciono pismo) podnosi se prema mestu prebivališta ili boravišta nadležnom Centru za mlade u Nišu, Zrenjaninu ili Šidu.

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti, najkasnije do 05.04.2023. godine u 16h, lično, putem pošte ili elektronski na sledeće adrese:

Šid
Karađorđeva 79,  22240, Šid
zurovski.sara@caritas-srem.rs

Zrenjanin
Svetog Rafaila Banatskog 15,  23000, Zrenjanin
milica.bogdanov@caritas.rs

Niš
Jug Bogdanova 1,  18105, Niš
nmitickostic@caritas-nis.rs

PROCES ODLUČIVANJA

Po zatvaranju poziva mladima za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob2, formiraće se komisija koja će, na osnovu unapred utvrđene bodovne liste, oceniti sve pristigle prijave.

Bodovnu listu popunjava svaki član stručne komisije i ocenama od 1 do 10 vrednuje sledeće kriterijume za svaku pojedinačnu prijavu: relevantnost kompetencija kandidata za realizaciju preduzetničke ideje, relevantnost radnog iskustva kandidata za realizaciju preduzetničke ideje, socijalni uticaj preduzetničke ideje, ekološki uticaj predizetničke ideje, relevantnost preduzetničke ideje za tržište u kojem bi se realizovala, definisanje problema/potrebe koju preduzetnička ideja rešava/poboljšava, inovativnost preduzetničke ideje na tržištu u kojem bi se realizovala, ekonomska održivost – profitabilnost preduzetničke ideje, održivost preduzetničke ideje, motivacija kandidata za pokretanje preduzetništva i opšti utisak.

Na osnovu zbira ocena svih članova stručne komisije formira se jedinstvena rang-lista.

Svi kandidati koji su podneli prijave za učešće u programu samozapošljavanja u okviru projekta YourJob2 biće kontaktirani od strane nadležnog Centra za mlade.

Kandidati koji su podneli prijave sa najviše rangiranim ocenama, biće pozvani na učešće na BootCamp-u, treningu koji će se održati od 23.04.2023. do 26.04.2024. godine na Srebrnom jezeru.

BootCamp je trening-seminar organizovan od strane Caritasa Srbije u saradnji sa trenerima i predavačima iz oblasti preduzetništva.

Cilj BootCamp-a jeste usavršavanje odabranih kandidata u oblasti preduzetništva i njihovo osposobljavanje za pokretanje i vođenje biznisa. Po završetku BootCamp-a, kandidatima će kroz pojedinačne i/ili grupne konsultacije biti na raspolaganju pomoć i podrška stručnih predavača iz oblasti preduzetništva.

Kandidati će nakon BootCamp-a i stručnih konsultacija moći da konkurišu za dobijanje bespovratnog granta, podnošenjem biznis plana i finansijskog plana, najkasnije do 1. juna 2024 godine.

DODELJIVANJE BESPOVRATNIH GRANTOVA

Bespovratni grantovi dodeljuju se na osnovu rang-liste prijava (biznis plana i finansijskog plana), sačinjene od zbira ocena stručne komisije, koja se formira na nacionalnom nivou.

Svi kandidati koji su podneli prijave, odnosno biznis plan i finansijki plan biće obavešteni o rezultatima i rang-listi prijava najkasnije do 28.06.2024. godine.

Kandidati kojima je odobreno korišćenje bespovratnog granta mogu da registruju i otpočnu obavljanje registrovane delatnosti sa danom donete odluke o korišćenju bespovratnog granta, a najkasnije do potpisivanja ugovora o korišćenju bespovratnog granta, odnosno najkasnije do 15.09.2024.godine.

Ugovor o korišćenju bespovratnog granta, odnosno Ugovor o finansiranju, potpisuje se sa pravnim licem, kojem će se prebaciti bespovratna sredstva na bankovni račun odgovarajućeg preduzeća. Sredstva će se isplaćivati u različitim tranšama. Dinamika prenosa sredstava zavisiće od dinamike razvoja poslovanja.

IZVEŠTAVANJE I PRAĆENJE

Pravno lice sa kojim je potpisan ugovor o finansiranju će u periodu od 12 meseci podnositi periodične finansijske i narativne izveštaje lokalnom Caritasu. Tačan vremenski rok za podnošenje takvih izveštaja biće definisan u Ugovoru o finansiranju.

Ugovor o finansiranju će definisati postupak monitoringa i evaluacije, kao i sve obaveze pravnog lica u slučaju uspeha/neuspeha podržane inicijative.

DODATNE INFORMACIJE

Svi podaci o ličnosti, i drugi podaci koji se dostavljaju Centrima za mlade biće korišćeni iskuljučivo u svrhu učešća u aktivnostima projekta YourJob2, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti preuzmite ovde

Za sve dodatne informacije možete se obratiti nadležnom YourJob Centru za mlade.

📞 ŠID: +381 63 438 037
📞 Zrenjanin: +381 66 546 0240,
📞 Niš: +381 66 803 7228