Učesnici regionalnog foruma “Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama” održanog 1.i 2. oktobra u Beogradu, svečano su potpisali Povelju posvećenosti ostvarivanju ciljeva projekta SOCIETIES. Povelju možete pročitati u celosti.

Povelja

Mi, organizacije koje sprovode projekat SOCIETIES, zajedno sa našim članovima, korisnicima i saradnicima, ovim se obavezujemo da zajedničkim snagama promovišemo socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama u jugoistočnoj Evropi i zagovaramo za promene koje će omogućiti njihovu potpunu integraciju u društvo.

Zahvaljujući projektu SOCIETIES, regionalnim susretima i razmeni iskustava, uvideli smo da:

  • Organizacijama osoba sa invaliditetom i osobama sa mentalnim smetnjama potrebna je kontinuirana podrška;
  • Stigma i predrasude prema osobama sa invaliditetom i osobama sa mentalnim smetnjama i dalje su snažno prisutne u našim društvima;
  • Finansijska podrška organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti invaliditeta i mentalnog zdravlja još uvijek nije dovoljna za kontinuirani rad.

Na osnovu ovih zaključaka i našeg iskustva u kreiranju i implementaciji projekata kao i u kontinuiranom jačanju kapaciteta OCD-a:

Smatramo da je potrebno osigurati svaku vrstu podrške, pomoći i savetovanja za osobe s invaliditetom i njihove porodice u svrhu razvoja njihovih životnih projekata;

Smatramo da timski rad i izgradnja kapaciteta moraju da budu temelj našeg sadašnjeg i  budućeg rada;

Smatramo da su otvorenost i transparentnost osnovne karakteristike potrebne na svim nivoima da bi se uspešno suočilo sa izazovima socijalne isključenosti;

Smatramo prioritetnim rad na prevenciji institucionalizacije osoba sa invaliditetom i poboljšanje kvaliteta njihovog života i blagostanja kroz socijalnu, radnu i obrazovnu inkluziju i mogućnost vođenja samostalnog života u okviru njihovog zajednica.

Stoga se ovim obavezujemo da:

Promovišemo deinstitucionalizaciju za sve osobe sa invaliditetom;

Podržavamo socijalne i zdravstvene politike i sarađujemo sa javnim i privatnim sektorom u regionu jugoistočne Evrope u korist osoba sa fizičkim, mentalnim i senzornim invaliditetom, a u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života.

Promovišemo inicijative uključivanja i integracije osoba sa invaliditetom, kao što su rehabilitacija, obrazovanje, obuka, zapošljavanje, kulturne, sportske i društvene aktivnosti uopšte.

Promovišemo svojim aktivnostima, kampanjama i projektima veće poštovanje prava osoba sa invaliditetom u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

U Beogradu, 02. oktobra 2019.