Aleksandrovac je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se realizuje projekat ,,Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Trening za trenere “Lokalno upravljanje rizicma” odžan je 06.07.2021. godine u SO Aleksandrovac. Učesnici su bili predstavnici lokalne samouprave i drugh relevantnih lokalnih institucija i organizacja, na čelu sa gospođom Dušicom Džamić i gospodinom Bojanom Kovačevićem, zamenicima predsednika opštine Aleksandrovac.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesima lokalnim upravljanjem rizicima, koji za krajnji cilj ima razvijanje akcionog plana. U planu su radionice u 10 mesnih zajednica opštine Aleksandrovac, u kojima će se raditi procena rizika i samoprocena kapaciteta i kreirati akcioni planovi za  jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.

This content is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The content is the responsibility Caritas Serbia and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States.