Danas se Caritas pridružuje ostatku sveta u obeležavanju Međunarodnog dana smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa (DRR). Ovo je važan trenutak za razmišljanje unapred, jer će se katastrofe i dalje dešavati širom sveta, ali način na koji utiču na stanovništvo zavisi od niza faktora. Razmere katastrofa zavise od toga koliko su populacije ranjive i od toga koliko su izložene različitim rizicima, ali sposobnost ljudi da smanje te rizike je od presudnog značaja.

Caritas radi na tome da zajednice širom Evrope postanu otpornije na poplave i bujice,  klizišta, požare, oluje, zemljotrese i druge opasnosti. Klimatske promene dodatno negativno utiču na većinu ovih prirodnih događaja. Studija sprovedena pre tri godine predvidela je da će se broj i intezitet vremenskih nepogoda dramatično povećati tokom 21. veka.

Caritas promoviše kulturu svesti o riziku i smanjenju katastrofa u Evropi i šire. Ova ambicija je u skladu sa prioritetima Evropske unije u pogledu spremnosti na katastrofe i ugrađena je u drugu encikliku pape Franje Laudato si . Smanjenje rizika od katastrofa omogućava nam da smanjimo broj osoba koje izgube život u katastrofama i da ojačamo sposobnost zemalja i zajednica da smanje uticaj katastrofa. Razumevanjem rizika i izgradnjom kapaciteta za pripravnost, Caritas ulaže u preventivne i rane akcije, umesto da pruži hitnu podršku samo kada bude prekasno; Jednom kada se dogodi katastrofa.

Akcije i strategije za smanjenje rizika od katastrofa mogle su da smanje uticaj mnogih prirodnih katastrofa koje su se dogodile 2020. Početkom oktobra, na primer, pogranični region između Italije i Francuske pogođen je nasilnim poplavama koje su rezultirale materijalnom štetom i životnim gubicima. Limone Piemonte, gradić u italijanskoj provinciji Cuneo, bio je jedan od najviše pogođenih. Srećom, nije bilo žrtava, ali nekoliko ljudi je ili izgubilo ili nije imalo izbora nego da napusti svoje kuće. Poplavne vode oštetile su ili uništile kuće u blizini reke. Razni dobrovoljci odazvali su se hitnom pozivu i još uvek rade zajedno sa lokalnim vlastima u pružanju pomoći najugroženijim porodicama, uglavnom putem intervencija za obnovu stanova.

Caritas je odmah bio uključen u reagovanje u vanrednim situacijama pružajući važne alate za suočavanje sa prvom fazom vanrednih situacija, dok je lokalna parohijska zajednica aktivna u pružanju podrške tamo gde je bilo potrebno. „Sve je važnije duboko i ozbiljno razmišljati o našoj odgovornosti prema klimatskim promenama i o posledicama imovinskih špekulacija u drugoj polovini 20. veka na štetu prirode“, kaže don Elio Dotto, sveštenik u Limone Piemonte . Ovaj nesrećni događaj ponovo podvlači koliko je važno planirati strategiju za smanjenje rizika za zajednice koje žive u područjima podložnim katastrofama.

Na primer, prekomerna seča na planinskim vrhovima pogoršala je široko rasprostranjene poplave u zapadnoj Ukrajini. Caritas Ukrajina je već priznati akter za hitno reagovanje u zemlji. Ali ako se Caritas uvek suočavao sa katastrofama nakon što su se dogodile, postaje sve važnije predviđati i smanjivati rizike za zajednice koje žive u područjima podložnim katastrofama. Opremajući ljude pravim veštinama i znanjem, možemo im pomoći da ih osnaže da ojačaju svoju zajednicu. Kada ljudi znaju šta može pogoršati uticaj prirodne opasnosti, poput seče drva, ili izgradnje kuća na nebezbednim mestima, i šta mogu učiniti da taj uticaj smanje, postaju otporni na pretnje i posledice prirodnih katastrofa.

Caritas Srbije već blisko sarađuje sa lokalnim vlastima i školarcima na podizanju svesti o zaštiti i očuvanju životne sredine, posledicama prirodnih katastrofa, kao i neophodnosti pripreme i prevencije. Većina evropskih Caritas organizacija koje rade van Evrope rade na projektima smanjenja rizika od katastrofa sa svojim partnerima u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Trocaire je nedavno objavio čitav modul obuke za pripravnost i planiranje u vanrednim situacijama.

U tekućem projektu koji finansira Evropska komisija, ABC-EUAV, Caritas Europa i nekoliko nacionalnih organizacija Caritasa grade svoje kapacitete na tome kako da pomognu zajednicama da smanje izloženost rizicima od katastrofe i kako da pripreme naše organizacije za vreme vanrednog stanja . Prvi za sprečavanje katastrofa, a drugi da bi mogli brzo da reaguju kada se katastrofa ne može sprečiti.

Izvor: Caritas Europa