Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog društva, kao i pojedince u ponašanju i preduzimanju aktivnosti, u cilju da se posledice prirodnih katastrofa dovedu na prihvatljiv nivo i stepen.

Ove godine Globalna platforma će se održati u periodu od 15. do 18. maja u Ženevi i na njoj će biti prisutan veliki broj predstavnika država koje su članice Organizacije Ujedinjenih Nacija, kao i predstavnika organizacija civilnog društva i međunarodniih organizacija. Caritas Srbije će biti jedan od učesnika na Globalnoj platformi  i tom prilikom predstaviti zainteresovanima dosadašnji uspeh u implementaciji smernica Sendai protokola. Pored navedenog biće prezentovano i dosadašnje iskustvo stečeno tokom petogišnje realizacije programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa u Srbiji. Caritas Srbije će prisustvo na skupu iskoristiti i za organizaciju bilateralnih sastanaka sa drugim međunarodnim organizacijama i predstavnicima država.