Održan sastanak radne grupe za socijalnu inkluziju

U okviru projekta “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe”, koji sprovodi Caritas Srbije, a finansira Evropska komisija, u utorak 13. novembra održan je sastanak radne grupe za socijalnu inkluziju. Tema sastanka bilo je Zapošljavanje osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, sa ciljem da se inicira razmena iskustva i diskusija učesnika o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, kao i da se kreiraju preporuke za unapređenje zapošljavanja ovih vulnerabilnih grupa. Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, mreže NaUm, Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.

Ključna zapažanja učesnika bila su da je prisutna stigma i otpor poslodavaca da zapošljavaju obe vulnerabilne grupe. Poslodavci su zainteresovani za mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ali u praksi efekti tih mera su vrlo ograničeni. Poslodavci posebno “izbegavaju” da zapošljavaju osobe sa mentalnim smetnjama tako da se može reći da je njihov položaj na tržištu rada teži u poređenju sa osobama koje imaju fizički/senzorni invaliditet. Neke od preporuka učesnika su da bi trebalo uticati na predrasude kod poslodavaca u odnosu prema osobama sa invaliditetom i osobama sa mentalnim smetnjama, kroz obuku i kampanje, obezbediti dostupnost informacija o konkursima za osobe sa invaliditetom, dati dodatnu podršku nezaposlenim osobama sa intelektualnim i mentalnim smetnjama i uključiti civilni sektor u kreiranje aktivnih mera politike zapošljavanja.